Hình Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng

Hình Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng

Đây là hình chụp cận bức tượng Đức Phật Thích Ca trong Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, là tấm hình có năng lượng tâm linh cao nhất mà mình đã ...

0 Comments