Pages

The Buddhist Catechism - Phật giáo vấn đáp

The Buddhist Catechism - Phật giáo vấn đáp

Tác phẩm "The Buddhist Catechism"do Phật tử người Hoa Kỳ, đại tá kiêm học giả H.S.Olcott (1832-1907) biên soạn, tham cứu từ 15,...

0 Comments
Hình Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng

Hình Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng

Đây là hình chụp cận bức tượng Đức Phật Thích Ca trong Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, là tấm hình có năng lượng tâm linh cao nhất mà mình đã ...

0 Comments